Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam
Thứ Sáu, ngày 12/01/2024 21:58
ASXHPortalView

Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 09/01/2024 16:56

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 40/BNHXH-TĐKT (ngày 9/1/2024) phát động phong trào thi đua năm 2024, với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2025)".

Nhân rộng những điển hình tiên tiến

Với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành năm 2024, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam”. Đây là dịp để CCVC và NLĐ trong Ngành ôn lại truyền thống về sự hình thành và phát triển của Ngành; khơi dậy, củng cố niềm tin, tự hào trong mỗi thế hệ đảng viên, CCVC và NLĐ toàn Ngành về thành tựu đổi mới, phát triển bền vững, qua đó tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Công văn của BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2024 trong việc đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Chương trình hành động của Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ chính trị về nâng cao chất lượng chính sách xã hội, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân… cũng như Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/10/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, phong trào thi đua năm 2024 của ngành BHXH Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu chính: Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của toàn thể CCVC, NLĐ trong Ngành; động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024; thông qua phong trào thi đua phát hiện, xây dựng và nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng kịp thời, nhằm tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

Tập trung 10 nội dung thi đua năm 2024

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam cũng yêu cầu 10 nội dung cần được tập trung thực hiện trong phong trào thi đua năm 2024. Trước hết, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau: Đạt khoảng 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đạt khoảng 34,18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; đạt khoảng 94,11% dân số tham gia BHYT; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 83%; đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phải tính lãi năm 2024 trên số phải thu dưới mức 2,69%.

Cơ quan BHXH cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong đó, chú trọng phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, bao phủ được toàn bộ lực lượng lao động. Đa dạng các gói dịch vụ BHYT, nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm chi phí người dân chi trả trực tiếp cho dịch vụ y tế. Phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; coi trọng các kênh truyền thông truyền thống, hiện đại, các ứng dụng nền tảng internet, mạng xã hội, văn hóa-nghệ thuật, đặc trưng văn hóa vùng miền, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn theo phân cấp của BHXH Việt Nam; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp...

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; tăng cường, chủ động quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi KCB BHYT được giao… Đặc biệt, vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia, vừa đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho DN, người dân. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia" giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)...

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng đội ngũ CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành. Chú trọng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả". Đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt phương châm “lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam theo Kế hoạch số 4224/KH-BHXH ngày 14/12/2023 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2025).

Văn bản của BHXH Việt Nam cũng phân công nhiệm vụ chủ trì cho Vụ Thi đua-Khen thưởng; phân công nhiệm vụ cụ thể đến Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố và Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm Thi đua cấp tỉnh để triển khai phong trào thi đua 2024.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam giao Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH tham mưu cho lãnh đạo Ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường tuyến tin, bài tuyên truyền giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên Cổng Thông tin điện tử, Tạp chí BHXH, các kênh truyền thông mạng xã hội của Ngành trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam, tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kêu gọi toàn thể CCVC và NLĐ ngành BHXH Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

Thái An


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444